วันพุธ 30 กันยายน 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > แกลเลอรี > เกียรติประวัติของท่านพลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ

เกียรติประวัติของท่านพลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ

หมวดหมู่ : แกลเลอรี 14 มิถุนายน 2017 เปิดอ่าน 40,596 ครั้ง

นายกสมาคมตำรวจ

1. ข้าพเจ้า พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช เกิด ๒๐ สิงหาคม 2484
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
3. ปัจจุบันตำแหน่ง นายกสมาคมตำรวจ
ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๐๘
– ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๘
– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๘
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๒
– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปกครอง) จากสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๙
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๔

ประวัติการรับราชการ (จากอดีตถึงปัจจุบัน)
๑) ผู้บังคับการกองวิจัยและวางแผน
๒) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑
๓) รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๔) ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
๕) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
๖) ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
๗) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๘) ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑๐) เลขาธิการสมาคมตำรวจ
๑๑) กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
๑๒) รองประธานคณะอนุกรรมการการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงาน ตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ
๑๓) รองประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๔) อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ (พิจารณาความผิดกำหนดโทษ)
๑๕) อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ (รักษามาตรฐานวินัย)
๑๖) นายกสมาคมตำรวจ

ประสบการณ์ด้านการสอน
๑) อาจารย์บรรยายวิชาประมวลกฎหมายอาญา และระเบียบวิธีการวิจัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๒) อาจารย์วิชาการวิจัย และการเขียนรายงานทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ
๑) เขียนตำรา เรื่องหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางเขียนวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและรายงานประจำภาค
๒) เขียนหนังสือเรื่อง กฎหมายปกครอง และบริหารราชการไทย
๓) เขียนหนังสือเรื่อง คำบรรยายวิชาประมวลกฎหมาย ภาค ๑
๔) เขียนหนังสือเรื่อง ความเชื่อของคนไทย
๕) เขียนหนังสือเรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการของตำรวจไทย
๖) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ แกลเลอรี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook