วันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564
ติดตามเว็บไซต์

คลิปเด็ด ล่าสุด

พลตำรวจเอก​อัศวิน​ ขวัญ​เมือง​

พลตำรวจเอก​อัศวิน​ ขวัญ​เมือง​ “ผู้ว่าราชการจังหวัด​กรุงเทพมหานคร” เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และเปิดโครงการ “มอบล้านกล้า

14,789 ครั้ง
สภากรุงเทพมหานคร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ลงเรือบริเวณท่าช้างวังหน้า (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าในเขตพระนคร) เชิญชวน

สภากรุงเทพมหานคร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ลงเรือบริเวณท่าช้างวังหน้า (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าในเขตพระนคร) เชิญชวน “รณรงค์รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยางดทิ้งขยะลงคูคลอง”

16,309 ครั้ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นายตำรวจระดับสูง ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5/62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพการประชุม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นายตำรวจระดับสูง ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5/62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพการประชุม

528 ครั้ง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร.

หมวดหมู่ : ข่าวภูธร, ข่าววันนี้, คลิปเด็ด, อาชญากรรม 17 กรกฎาคม 2019 ดูคลิป 13,561 ครั้ง

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กทม.

ต่อมาทางด้าน นายทวีศักดิ์ฯ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ร่วมกับ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2562 ณ.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ อาทิ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. -15:00 น. บริเวณศาลาการเปรียญ ณ.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13  “กัณฑ์นครกัณฑ์” กัณฑ์สุดท้ายของการเทศน์มหาชาติ ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ประวัติความเป็นมาของ วันอาสาฬหบูชา นี้เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ดังนี้

1. เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 โดยมีใจความสำคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
2. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก
3. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

โดยเหตุการณ์ที่กล่าวจึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เบื้องต้นงานในวันนี้มี นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย นายเจษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ นำกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ จนท.ฝ่ายรักษาฯ สนง.เขตพระนคร คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมงาน โดยกิจกรรมในวันนี้มีตัวแทน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน เดินทางมาเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

สุดท้ายนี้ นายทวีศักดิ์ฯ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ประกอบด้วย ประการที่ 1 คือการรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด และประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง รวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความรักเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ ต่อไป.

#สำนักงานเขตพระนคร
#วันอาสาฬหบูชา #วันเข้าพรรษา #ประจำปี2562
#วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
#หน่วยงานภาครัฐ #ภาคเอกชน #ประชาชน
#พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์_68_รูป
#สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

————–
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “พนักงานเทศกิจ ส.1” รายงาน

ข่าวภูธร ที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ รวมจำนวน 180,000 ชิ้น เตรียมนำมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.นี้
6 มกราคม 2020

นายกรัฐมนตรีรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ รวมจำนวน 180,000 ชิ้น เตรียมนำมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 11

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook