วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวภูธร ข่าววันนี้ อาชญากรรม > นายกรัฐมนตรีขอให้นักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์นำกำลังใจของคนทั้งชาติไปร่วมการแข่งขันด้วย

นายกรัฐมนตรีขอให้นักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์นำกำลังใจของคนทั้งชาติไปร่วมการแข่งขันด้วย

หมวดหมู่ : ข่าวภูธร, ข่าววันนี้, อาชญากรรม 6 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 12,340 ครั้ง

วันนี้ (6 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ลงพื้นที่คลองลาดพร้าวเพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่อยู่อาศัย และมอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่ (สหกรณ์เคหสถานชุมชนชายคลองบางบัว จำกัด) จำนวน 35 ครัวเรือน  และชุมชนชายคลองบางบัว เขตจตุจักร (สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด) จำนวน 65 ครัวเรือน โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม

โอกาสนี้  รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีบ้านที่สวยงามและมั่นคง ต่อไปนี้จะไม่ต้องอยู่แบบผิดกฎหมาย เพราะได้รับการรับรองจากรัฐบาล และรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานราก โดยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านมีที่อยู่อย่างถูกกฎหมาย ถือเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะด้านอาชีพ พัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวม โดยรัฐบาลได้สานต่อแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีวิสัยทัศน์ ให้ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579”  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่  ทั้งในเรื่องการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และการสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง อย่างต่อเนื่อง

รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เครือข่ายองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับชื่นชมผลงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบบครบวงจร สมดุล และยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าว ที่มีผู้อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการคืนคลองให้กับสาธารณะ และส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีต่าง ๆ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ หน้าบ้านและหลังบ้านที่ติดริมคลองให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากขึ้น เพื่อต่อไปในอนาคตชุมชนแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาแวะชม ซื้อสินค้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ ขอชื่นชมการรวมตัวกันจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รวมกลุ่มแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ในชุมชน  และเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก ส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกยามเดือดร้อนและจำเป็น ตามนโยบาย “คืนสายน้ำให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน” ด้วย

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีมอบทะเบียนบ้านให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัย ณ ชุมชนชายคลองบางบัว จำนวน 65 ครัวเรือน ก่อนลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ตั้งแต่บริเวณท่าเรือชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่ จนถึงท่าเรือวัดบางบัว และท่าเรือชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร โดยล่องเรือผ่าน 3 เขตด้วยกัน ประกอบด้วย เขตหลักสี่ เขตบางเขน และเขตจตุจักร รวมกว่า 15 ชุมชน มีระยะทางประมาณ 10 กม. ซึ่งจะมีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ รวมถึงมอบทะเบียนบ้านให้กับชุมชนวัดบางบัว และติดตามความคืบหน้าของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าว ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนต่อไป

 

ขอบคุณเรื่องแนะนำจาก
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักโฆษก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวภูธร

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook